Arbeidsmarkt en onderwijs

Naast dat innovatie bijdraagt aan een toekomstbestendige haven, is de ontwikkeling van kennis en het werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt cruciaal. De arbeidsmarkt in Rijnmond staat voor verschillende uitdagingen op het gebied van digitalisering en energietransitie. De wereld om ons heen en dus ook de arbeidsmarkt veranderen continu. Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel en werknemers vinden het lastig om een geschikte baan te vinden en/of mee te gaan in de veranderingen. Die mismatch is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaar wordt. Om koploper te zijn, besteedt het Havenbedrijf Rotterdam samen met partners aandacht en tijd aan het creëren van een circulaire economie van mensen.

Vanuit de opvatting dat de regionale arbeidsmarkt nu behoefte heeft aan een integrale visie en aanpak omtrent een circulaire economie van mensen, bundelen bedrijfsleven, onderwijs, vakbonden, gemeenten en andere relevante partijen de krachten. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de samenwerking op regionaal en op (inter)sectoraal niveau en de onderlinge samenhang daartussen. Samen innoveren en investeren zodat studenten werk hebben na hun opleiding, werkzoekenden met begeleiding een baan kunnen vinden en houden, en werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en daarmee van hun huidige baan naar een nieuwe baan kunnen overstappen.

Leerwerkakkoord

Op 5 februari 2019 ondertekenden dertien partners, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, mkb-bedrijven, VNO-NCW en onderwijsinstellingen het Rotterdams koepel-Leerwerkakkoord en de deel-leerwerkakkoorden ‘Haven’ en ‘MKB’. Later in 2019 kwamen hier ook de deel-leerwerkakkoorden ’Energietransitie gebouwde omgeving’, 'Zorg' en 'Facilitaire Dienstverlening' bij. In de akkoorden legden partijen vast dat ze zich met een integrale investeringsagenda zes jaar inzetten om meer Rotterdammers aan het werk te krijgen en te houden.

De verwachting is dat de werkgelegenheid in de regio groeit. Echter, de leer- of werkervaring van een grote groep Rotterdammers sluit daar niet bij aan. Met het Leerwerkakkoord richten de ondertekenaars zich daarom op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De akkoorden moeten een antwoord bieden op de continu veranderende arbeidsmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei en maken we de regio sterker.

Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie (RISI)

Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en CNV Vakmensen zochten in 2019 onder de noemer RISI (Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie) naar inzichten en hulpmiddelen die het Rotterdamse haven- en industriecomplex helpen voorop te blijven lopen. Tientallen sessies met werkgevers, werknemers, opleiders, overheden, jongeren, vrouwen en andere doelgroepen en aanvullend onderzoek leverden een schat aan informatie op. Aan de hand van de onderwerpen die RISI de afgelopen jaren tegenkwam, zijn tien tafels met vertegenwoordigers uit diverse organisaties gaan nadenken over het invoeren in de praktijk. RISI krijgt een vervolg in RISI 2.0.

Human Capital Agenda Zuid-Holland

Op juni 2019 ondertekenden 66 partijen afkomstig uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Tot 2024 gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Met de Human Capital Agenda Zuid-Holland wil de regio nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. Uit een grootschalig arbeidsmarktonderzoek van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland uit 2018 bleek dat de knelpunten op de provinciale arbeidsmarkt in de regio zo’n 6 miljard euro kosten. Een op de vijf bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Binnen de regio kunnen we op een extra groei van 3,7% rekenen als we de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken.

Arbeidsmarktdashboard

Een groot aantal instellingen en organisaties in Rijnmond, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam, Zadkine, de gemeente Rotterdam, AWVN en VNO-NCW namen het initiatief om een project te ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van de samenwerking op regionaal en (inter)sectoraal niveau en de onderlinge samenhang daartussen. De integrale visie en aanpak leverde het afgelopen jaar onder andere een regionaal arbeidsmarktdashboard op met de thema’s haven, windenergie en food. Klik hier voor meer informatie.

International Human Capital Group ports

In januari 2019 was de kick-off van de International Human Capital Group ports. In dit samenwerkingsverband bundelen de havenautoriteiten van Singapore, Barcelona, New York, New Jersey, Los Angeles, Livorno, Riga, Le Havre, Vancouver, Busan en Rotterdam hun krachten op het gebied van sociale innovatie om te zorgen dat havens ook in de toekomst vitaal en concurrerend blijven. In oktober 2019 was er een tweede bijeenkomst met een duurzame internationale samenwerkingsrelatie als resultaat. Hier sloot ook de havenautoriteit van Gdansk aan als nieuwe partner.

Rotterdam Werkt

Binnen Rotterdam Werkt (een samenwerkingsverband van veertien bedrijven in en om Rotterdam op het gebied van talentuitwisseling) realiseerde het Havenbedrijf Rotterdam weer diverse matches, waaronder een transfer van een medewerker tussen slepersbedrijf Kotug en het Havenbedrijf Rotterdam.

Daarnaast is het Educatief Informatiecentrum (EIC) van de Rotterdamse haven een unieke kans voor leerlingen en studenten van onderwijsinstellingen om de Rotterdamse haven te beleven en te ontdekken. In het EIC maken zij (virtueel) kennis met de praktijk van de Rotterdamse haven. Daarmee is het een mooi instrument om leerlingen en studenten te interesseren voor een baan in de haven.

Ook op de jongerendag van de Wereldhavendagen 2019 kreeg de arbeidsmarkt expliciete aandacht tijdens het carrière-evenement MATCH. Een groot aantal bedrijven uit het haven- en industriecomplex presenteerden zich daar aan honderden jongeren.

Tot slot was er in november een interactieve HR-sessie bij Deltalinqs, waar diverse bedrijven uit het haven- en industriecomplex bijeenkwamen om over arbeidsmarkt en onderwijs te praten.