Investeringen

Een van de taken van het Havenbedrijf Rotterdam is het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van het haven- en industriecomplex in Rotterdam. Dit doen we door te investeren in de ontwikkeling en onderhoud van terreinen, openbare infrastructuur (waterwegen, spoorwegen, weginfrastructuur en pijpleidingen) en in klantspecifieke infrastructuur (zoals kademuren en aanlegsteigers).

Het Havenbedrijf Rotterdam laat zich voor het managen van assets certificeren volgens ISO 55001. Dit internationale certificaat voor assetmanagement vereist dat elk halfjaar een externe verificatie van de bedrijfsvoering plaatsvindt. In 2019 ontvingen we op basis van externe audits opnieuw het cerfificaat volgens ISO 55001.

Belangrijke investeringen in 2019

Grote projecten

Container Exchange Route

Het Havenbedrijf Rotterdam startte in 2018 met de aanleg van de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt diepzee containerterminals, empty depots, Douane, barge-, rail- en feederterminals en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar. Doel van dit project is om de uitwisselkosten tussen de verschillende bedrijven te reduceren en de verbindingen met het Europese achterland verder te verbeteren. In 2019 onderzochten we samen met de terminals of de inzet van zelfstandig vervoer op de CER tot een beter en concurrerender vervoersproduct leidt. Het onderzoek wees uit dat autonoom vervoer op de CER technisch mogelijk is.

Schets uit de architectonische visie voor de Container Exchange Route door Zwarts & Jansma Architects.

Theemswegtracé

Het Theemswegtracé, dat de Calandbrug vervangt, vergroot de bereikbaarheid per spoor van de bedrijven richting het westelijke deel van de haven. Dit tracé leveren we op in 2021. Het Theemswegtracé behelst een verlegging van de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, over een lengte van ongeveer vier kilometer. Hierdoor gaat de spoorlijn straks niet meer over de Calandbrug en hinderen scheepvaart en spoorverkeer elkaar vanaf 2021 niet langer. De bouw van het tracé startte in 2018.

Herstel Maaskade

In oktober 2018 zijn we gestart met de vervanging van de Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam. Het kadedeel voldeed niet meer aan gangbare technische eisen. De oorspronkelijke kade stamt uit 1892 en was over 40 meter verzakt. We hebben de situatie benut om de volledige kade van 500 meter te vervangen en te verhogen om daarmee de waterveiligheid te vergroten. Een omvangrijk werk in een dynamische bebouwde omgeving met oude, vaak monumentale panden. De kade heeft een belangrijke binnenvaartfunctie door de ligging in het centrum. Eind 2019 leverden we het eerste deel van de vernieuwde Maaskade op, 250 meter van de westzijde. We verwachten dat alle werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 gereed zijn.

Kademuren HES Hartel Tank Terminal gereed

De kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal zijn eind 2019 volgens planning opgeleverd. Het ruim 100 miljoen euro kostende project bestond uit de aanleg van een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter, een aansluiting van de nieuwe kade op een bestaande kade, een kademuur over de lengte van 1.000 meter voor vijf binnenvaartschepen - voorzien van walstroom - en een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen. Bovendien werden er grond- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De opslagterminal voor olieproducten en biobrandstoffen wordt naar verwachting in de loop van 2021 in gebruik genomen.

Situatie bij aanvang werkzaamheden (links) en na oplevering (rechts) van de kademuren en steiger HES Hartel Tank Terminal.

Duizendknoopdepot op de Maasvlakte

Om de haveninfrastructuur te beschermen, legden we in 2019 een duizendknoopdepot aan op de Maasvlakte. In financieel opzicht wellicht niet zo omvangrijk als andere grote infraprojecten, in aanpak wel. De van origine Japanse duizendknoop veroorzaakt veel schade in de Rotterdamse haven. Omdat er nog geen passend bestrijdingsmiddel is, komen we met deze oplossing. We kozen de Maasvlakte als locatie omdat de 'agressieve' plant daar veel voorkwam en er ruimte was. Inmiddels is in dit havengebied alle duizendknoop inclusief de grond met wortels afgegraven en in het depot gestort. Daarnaast zijn we begonnen met diverse experimenten om ook andere locaties in de haven ‘duizendknoopvrij’ te maken. De bestrijdingsmethode moet zo kostenefficiënt en milieuvriendelijk mogelijk zijn. We delen de opgedane ervaringen met belangstellende partijen, zodat de maatschappelijke kosten laag kunnen blijven.

Integraal Asset Management

Om onze eigen processen verder te optimaliseren en om de kansen van de meest recente digitale mogelijkheden te benutten, maken we gebruik van het programma Integraal Asset Management (IAM). Dit is een integrale benadering van de verschillende assetsoorten met betrekking tot processen, systemen, rapportages en data. Hierdoor zijn we bijvoorbeeld in staat om snel te reageren op wensen van klanten.

We werken aan een meer voorspelbare onderhoudsmethodiek (Predictive Maintenance). Een belangrijke stap is de oprichting van het Asset Analytics Center (AAC), waarin we onderzoeken hoe we datagedreven beter, goedkoper en slimmer kunnen werken. Bijvoorbeeld door te kijken naar het gebruik van een asset, wat leidt tot gerichter onderhoud en een optimaler ontwerp van nieuwe assets. Daarnaast gebruiken we steeds vaker camera- en sensordata ten behoeve van het automatiseren van onze inspecties.

Infra Innovation

Infra Innovation is nauw verwant aan Integraal Asset Management. Binnen dit programma werken we aan het creëren van waarde met data, door theorie (ontwerprichtlijnen voor constructies) te toetsen aan de praktijk (realiseren, beheren en gebruiken van constructies). Door een totaalpakket aan optimalisaties en ontwerptools vinden we innovatieve manieren om te kunnen besparen op investeringen in maritieme infrastructuur. Het gebruik van minder en/of slimmere materialen speelt daarin een belangrijke rol. In 2019 hebben we verschillende technische innovaties in de praktijk getest. De resultaten laten zien dat we niet alleen besparen op de kosten, maar dat we ook door het minder en duurzamer toepassen van materialen de CO2-uitstoot reduceren.

Paalproef

Met een paalproef deden we onderzoek naar het draagvermogen van fundatiepalen. Uit de proef bleek dat we het aantal fundatiepalen kunnen beperken. Dit betekent in de praktijk een kostenbesparing doordat we efficiënter kunnen ontwerpen.

Fundatiepalenproef bij de Prinses Amaliahaven op de Maasvlakte 2.

Opgedrukte stroom

Dit jaar ontwikkelden we kademuren met opgedrukte stroom in plaats van aangebrachte anodes voor kathodische bescherming. Dit beschermt het staal in kademuren tegen corrosie. Belangrijke voordelen zijn dat de stroom bescherming biedt onder wisselende omstandigheden en toepasbaar is in brak water. Bovendien is het kostenefficiënt en zorgt het voor een langere levensduur van kademuren.

Onderzoek faalkans kadeconstructie

Alfred Roubos, port engineer bij het Havenbedrijf Rotterdam, promoveerde in 2019 aan de TU Delft tot doctor in de weg- en waterbouwkunde. Hij verdedigde met succes het proefschrift ‘Verbetering sterktebeoordeling van kademuren’. Uit zijn onderzoek blijkt dat kademuren een langere levensduur hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Met de nieuw verworven kennis gaat het Havenbedrijf Rotterdam de ontwerplevensduur van de kademuren in de Rotterdamse haven beoordelen. De nieuwe inzichten hebben inmiddels ook geleid tot een aanpassing van de Eurocode, de Europese norm voor het toetsen van de veiligheid van mogelijke bouwconstructies.