Visie op de haven en industrie

Door disruptieve trends als energietransitie en digitalisering verandert de wereld om ons heen fundamenteel. Dit vormde de aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam om samen met onze convenantpartners (het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs) de bestaande Havenvisie te herijken. Deze herijking beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van huidige inzichten en vervangt daarmee de Havenvisie uit 2011.

In de herijkte Havenvisie verandert de invulling van de centrale concepten Rotterdam als industriecomplex van wereldniveau en logistiek knooppunt uit de Havenvisie 2030. Dit is het gevolg van het één-op-één overnemen van de ambitieuze doelstellingen, zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord (van de havens van Rotterdam en Moerdijk). Hiermee streeft Rotterdam ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens en duurzame industrie.

Het Nationaal Klimaatakkoord is bepalend voor de CO2-reductie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Doorslaggevend voor verduurzaming van de logistiek zijn de inzet van alternatieve brandstoffen, elektrificatie en transportefficiëntie van alle modaliteiten. Beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en beloningen voor het gebruik ervan zijn cruciaal. Zonder verdere investeringen in de infrastructuur in de haven en gezamenlijke inspanningen om de bereikbaarheid voor alle modaliteiten en connectiviteit in de regio en het achterland op orde te houden, wordt de functie van logistiek knooppunt bedreigd.

De transities leiden tot sterkere verwevenheid van haven en stad. Een sterk logistiek knooppunt en industriecomplex bevorderen de internationale positie van Rotterdam als meest diverse en concurrerende maritieme hoofdstad van Europa (Rotterdam Maritime Capital) en andersom. Daarnaast bieden de transities kansen om meer hoogwaardige stedelijke economische activiteiten aan te trekken omdat innovatieve maakindustrie, kennisinstellingen en zakelijke (digitale) dienstverlening steeds sterker in elkaar grijpen. Een hoogwaardig vestigings- en woonklimaat is cruciaal voor het aantrekken van 'nieuw' geschoolde werknemers en innovatieve bedrijven.

Tenslotte krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG's) voor duurzame ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de convenantpartners het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde.