5.1 Balans

Open for viewing

  Ref. 31-12-2019     31-12-2018    
Activa          
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 3.915.027   3.824.130  
Financiële vaste activa 2 1.279.997   1.247.563  
      5.195.024   5.071.693
Vlottende activa          
Voorraden   591   677  
Vorderingen 3 192.650   214.753  
Liquide middelen 4 136.093   135.736  
      329.334   351.166
Totaal activa     5.524.358   5.422.859
Passiva          
Eigen vermogen          
Geplaatst aandelenkapitaal 5 900.000   900.000  
Agio 5 391.200   391.200  
Wettelijke reserves 5 75.016   63.261  
Overige reserves 5 2.350.245   1.240.646  
Te bestemmen resultaat 5 238.860   1.215.323  
      3.955.321   3.810.430
Voorzieningen 6   59.726   59.779
Langlopende schulden 7   1.308.943   1.298.531
Kortlopende schulden 8   200.368   254.119
Totaal passiva     5.524.358   5.422.859
(Bedragen x € 1.000)