5.3 Kasstroomoverzicht

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2019   2018  
Bedrijfsresultaat     280.006    293.084
Aanpassingen voor:          
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1  153.394   146.322  
-Mutaties in voorzieningen   -885   -5.035  
-Afkoop erfpacht   8.770   732  
-Reservation Fee   11.086   11.458  
      172.365   153.477
Mutaties in werkkapitaal:          
-Vorderingen  3  12.123   -35.477  
-Voorraden   86   -52  
-Schulden   14.207   -8.464  
      26.416   -43.993
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     478.787   402.568
Ontvangen interest    1.103   2.173  
Betaalde interest   -41.866   -41.922  
Bouwrente 15 3.664   3.648  
Betaalde vennootschapsbelasting 16 -23.896   -69.486  
      -60.995   -105.587
Kasstroom uit operationele activiteiten     417.792   296.981
Investeringen:          
-Materiële vaste activa    -344.878   -305.071  
-Bouwrente 15 -3.664   -3.648  
-Overige bijdragen en subsidies 1 31.876   17.728  
-Verstrekte leningen 2 -  

-75.787

 
      -316.666   -366.778
Desinvesteringen:          
-Materiële vaste activa 1 5.496   -  
-Aflossingen op langlopende vorderingen 2 705   1.795  
      6.201   1.795
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -310.465   -364.983
Kasstroom vóór financiering:     107.327   -68.002
Aflossingen op langlopende schulden 7 -10.496   -10.497  
Opgenomen leningen 7 -   80.000  
Betaald dividend 5 -96.474   -94.635  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -106.970   -25.132
Saldo kasstroom     357   -93.134
Saldo geldmiddelen begin boekjaar 4   135.736 228.870  
Saldo geldmiddelen eind boekjaar 4   136.093 135.736  
Mutatie geldmiddelen     357   -93.134

Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden en vorderingen gerubriceerd onder de langlopende schulden respectievelijk vorderingen. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast.