1 Materiële vaste activa

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)            
  Terreinen en infraplus Openbare infra, haven- bekkens en vaarwegen Kademuren, steen- glooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen Materiële  vaste activa in aanbouw Vaste bedrijfs- middelen en overige activa Totaal
Aanschafwaarde  1.621.856 1.140.521 1.732.535  270.557 686.990 5.452.459
Cumulatieve afschrijvingen -295.130 -443.610 -557.591 - -331.998 -1.628.329
Boekwaarde 31 december 2018 1.326.726 696.911 1.174.944 270.557 354.992 3.824.130
Bruto-investeringen - - - 324.863 - 324.863
Desinvesteringen (aanschafwaarde) -6.894 - - - -262 -7.156
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) 1.390 8 - - 262 1.660
Subsidies - - - -28.268 - -28.268
(Rijks)bijdragen - - - -46.808 - -46.808
Afschrijvingen/bijzondere waaardeverminderingen  -23.004 -41.401 -48.775 -2.262 -37.952 -153.394
Ingebruikname 3.806 90.346 151.140 -324.097 78.805 -
Mutaties 2019 -24.702 48.953 102.365 -76.572 40.853 90.897
Boekwaarde 31 december 2019 1.302.024 745.864 1.277.309 193.985 395.845 3.915.027
Aanschafwaarde  1.618.768 1.230.867 1.883.675 193.985 765.533 5.692.828
Cumulatieve afschrijvingen -316.744 -485.003 -606.366 - -369.688 -1.777.801
Boekwaarde 31 december 2019 1.302.024 745.864 1.277.309 193.985 395.845 3.915.027
Afschrijvingsperioden in jaren   0 tot 30 jaar  25 tot 50 jaar  25 tot 75 jaar  n.v.t.  5 tot 50 jaar  

De grootste investeringen in 2019 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, de aanleg kademuur HES Hartelstrook Tank Terminal en de Container Exchange Route (CER).
In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 3,7 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2018: 3,6 miljoen euro) en 12,0 miljoen euro aan personeelslasten (2018: 8,9 miljoen euro).
De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 75,1 miljoen euro hebben voor 67,8 miljoen euro betrekking op het geïnvesteerde bedrag inzake het Theemswegtracé. Hiervan is 24,6 miljoen euro daadwerkelijk ontvangen in 2019 en is 43,2 miljoen euro toegerekend vanuit de ontvangen bijdrage in 2016.
In de post materiele vaste activa in aanbouw is 2,3 miljoen euro opgenomen aan bijzondere waardeverminderingen. Dit heeft betrekking op projecten die vroegtijdig zijn gestopt.

De boekwaarde van immateriële vaste activa is op 31-12-2019 73,8 miljoen euro (31-12-2018: 54,1 miljoen euro). De immateriële vaste activa zijn onderdeel van de vaste bedrijfsmiddelen en overige activa en betreffen voornamelijk IT- en systeeminvesteringen. In de afschrijvingen heeft 12,2 miljoen euro (2018: 9,4 miljoen euro) betrekking op immateriële vaste activa, in de categorie ingebruikname 41,3 miljoen euro (2018: 4,5 miljoen euro) en binnen de categorie materiële vaste activa in aanbouw 18,5 miljoen euro (31-12-2018: 27,9 miljoen euro). Gezien de beperkte omvang worden immateriële vaste activa niet apart gepresenteerd in de jaarrekening maar als onderdeel van materiële vaste activa.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.