2 Financiële vaste activa

Open for viewing

  Deelnemingen Actieve belastinglatentie Langlopende vorderingen Totaal
31 december 2018 90.033 958.987 198.543 1.247.563
  - - 3.528 3.528
Dotatie - 64 - 64
Aflossingen - - -705 -705
Herrubricering naar kortlopende vorderingen -  - 581 581
Resultaat deelnemingen inclusief afwaardering 2.680 - - 2.680
Impact tariefswijzigingen - 55.719 - 55.719
Vrijval - -31.938 - -31.938
Reserve omrekeningsverschillen 2.505 - - 2.505
31 december 2019 95.218 982.832 201.947 1.279.997
(Bedragen x € 1.000)         

In 2019 heeft het Havenbedrijf Rotterdam via Mainport Holding Rotterdam N.V. drie entiteiten in het kader van het project Waste to Chemicals opgericht. Het betreft de 100% deelneming The Green Near Future 4 B.V., de 20% deelneming W2C GP B.V. en Fitzroy C.V. In deze commanditaire vennootschap Fitzroy houdt The Green Near Future 4 B.V. een belang van 20% en W2C GP B.V. een belang van 0,1%. De deelnemingen zijn opgericht in samenwerking met de partners in het Waste to Chemicals project.

In 2019 heeft het Havenbedrijf Rotterdam via Mainport Holding Rotterdam N.V. in samenwerking met Eneco de deelneming Rotterdam Shore Power B.V. opgericht. Deze deelneming heeft als doel het realiseren van walstroom faciliteiten voor offshore schepen. MHR houdt een belang van 20% in deze deelneming.

In 2019 is het belang van 46% in de deelneming Koninklijke Dirkzwager B.V. door MHR verkocht. Daarnaast heeft de Braziliaanse dochtermaatschappij Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda haar aandelenbelang van 30% in de Braziliaanse deelneming Porto Central verkocht.

Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2019 voor 13,4 miljoen eur aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen.
Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.

De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen.

Open for viewing

Vrijval belastinglatentie 1 jaar 1-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar TOTAAL
  32.054 110.988 138.609 701.181 982.832
31 december 2019 32.054 110.988 138.609 701.181 982.832

(Bedragen in € 1.000)