3 Vorderingen

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
     
Handelsvorderingen 86.608 80.370
Vorderingen op deelnemingen 51.679 27.650
Overige vorderingen - 123
Voorziening dubieuze debiteuren -1.351 -1.000
Overlopende activa 55.714 107.610
Totaal 192.650 214.753
(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2019 31-12-2018
Handelsvorderingen 83.598 80.370
Vorderingen op Gemeente Rotterdam 1.215 -
Vordering op deelneming 53.474 27.650
Overige vorderingen - 123
Voorziening dubieuze debiteuren -1.351 -1.000
Overlopende activa 55.714 107.610
TOTAAL 192.650 214.753

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2019 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. De stijging van de vordering op deelnemingen wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de vordering op MHR. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2019 en 2020.

De overlopende activa bestaan met name uit technische advieskosten (12,4 miljoen euro), nog te factureren/ nog te ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden (10,0 miljoen euro) en nog te vorderen vennootschapsbelasting (9,8 miljoen euro). De daling van de overlopende activa wordt met name verklaard door de aflossing van een in 2018 overeengekomen betalingsregeling (-/- 25,2 miljoen euro).