4 Liquide middelen

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2019 31-12-2018
Rekening-Courant bank 136.091 135.746
Kas 2 -10
TOTAAL  136.093 135.736

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten

Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 300 miljoen euro. Hiervan heeft 50 miljoen euro betrekking op bancaire kredietfaciliteiten en 250 miljoen euro op een Euro Commercial Paper faciliteit (kapitaalmarktfinanciering). Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt. In 2019 is geen gebruik gemaakt van deze faciliteiten.