5 Eigen vermogen

Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Open Mutatieoverzicht eigen vermogen for viewing

  

(Bedragen x € 1.000)              
 

Geplaatst aandelen

kapitaal

Agio Wettelijke reserve deelnemingen

Wettelijke

reserve

omrekenings

verschillen

Overige reserves Te bestemmen resultaat Totaal
31 december 2017 900.000 391.200 46.670 2.202 1.159.180 186.981 2.686.233
Resultaat  2018 - - - - - 1.215.323 1.215.323
Uitgekeerd dividend 2017 - - - - - -94.635 -94.635
Bestemming resultaat 2017 - - - - 92.346 -92.346 -
Reserve omrekeningsverschillen - - - 3.509 - - 3.509
Reserve deelnemingen - - 10.880 - -10.880 - -
Totaal mutaties 2018 - - 10.880 3.509 81.466 1.028.342 1.124.197
31 december 2018 900.000 391.200 57.550 5.711 1.240.646 1.215.323 3.810.430
Resultaat 2019 - - - - - 238.860 238.860
Uitgekeerd dividend 2018 - - - - - -96.474 -96.474
Bestemming resultaat 2018 - - - - 1.118.849 -1.118.849 -
Reserve omrekeningsverschillen - - - 2.505 - - 2.505
Reserve deelnemingen - - 9.250 - -9.250 - -
Totaal mutaties 2019 - - 9.250 2.505 1.109.599 -976.463 144.891
31 december 2019 900.000 391.200 66.800 8.216 2.350.245 238.860 3.955.321

Resultaat 2019

Het resultaat 2019 is 238,9 miljoen euro (2018: 1.215,3 miljoen euro). Het resultaat 2018 is inclusief een latente belastingvordering van 959,0 miljoen euro. Het resultaat 2018 uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen is 254,1 miljoen euro. Voor een verdere toelichting inzake de latente belastingvordering zie toelichting 16 ‘Belastingen’.

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2019 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.