6 Voorzieningen

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)      
  Voorziening personeelsregelingen Voorziening voor toekomstige bodemsanering Totaal
31 december 2018 19.263 40.516 59.779
Dotaties 5.020 522 5.542
Onttrekkingen -4.565 -1.862 -6.427
Toerekening rente 658 174 832
31 december 2019 20.376 39.350 59.726

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

Open for viewing

 

  31-12-2019 31-12-2018
Vervroegde uittreding  16.397 15.288
Ziektekostenpremies na pensionering 1.203 1.250
Overige uitgestelde beloningen 2.776 2.725
TOTAAL 20.376 19.263
(Bedragen x € 1.000)    

Van de voorziening personeelsregelingen heeft 4,0 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend.

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

De voorziening voor toekomstige bodemsanering heeft betrekking op door het Havenbedrijf Rotterdam geaccepteerde restvervuiling bij huurbeëindiging van een aantal specifieke terreinen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de contante waarde van de verwachte saneringsuitgaven op de locaties waarbij de huurder de saneringsverplichting afgekocht heeft. Deze verwachte saneringsuitgaven worden geschat op basis van de huidige saneringskosten, het verwachte moment van sanering (in de toekomst), prijsindexeringen en verwachte effecten op de saneringskosten door technologische ontwikkelingen op dit gebied. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegevoegd.
Voor bodemvervuiling van de overige terreinen is in de jaarrekening geen voorziening opgenomen. Voor deze terreinen geldt dat in de standaardcontractbepalingen van het Havenbedrijf Rotterdam is opgenomen dat de bodem bij beëindiging van het contract in oorspronkelijke staat aan het Havenbedrijf Rotterdam dient te worden opgeleverd.
De aard van deze voorziening is langlopend.

Juridische procedure DOW Chemicals

Het Havenbedrijf Rotterdam en DOW Chemicals zijn reeds jaren met elkaar in een juridische procedure verwikkeld over de kosten voor de sanering van de bodemverontreiniging. In januari 2016 heeft de rechtbank DOW Chemicals veroordeeld tot het betalen van een bedrag voor de gemaakte en toekomstige saneringskosten van het betreffende terrein. Dit bedrag is ook in 2016 ontvangen. In april 2016 heeft DOW Chemicals hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ingediend. In 2019 is overeenstemming bereikt met DOW en zijn alle procedures afgesloten.