7 Langlopende schulden

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)          
  Krediet instellingen Kapitaalmarkt financiering Afkoop erfpacht Overige langlopende posten Totaal
Boekwaarde per 31 december 2018 966.634 80.000 116.180 135.717 1.298.531
Nieuwe financiering - - - - -
Aflossingen -10.496 - - - -10.496
Ontvangen afkoopsommen - - 12.241 - 12.241
Overige waardeveranderingen - - -3.471 12.138 8.667
           
Boekwaarde per 31 december 2019 956.138 80.000 124.950 147.855 1.308.943
Waarvan:          
Looptijd < 1 jaar 10.497 - 3.470 - 13.967
Looptijd >= 1 en <= 5 jaar 41.987 30.000 13.880 36.130 121.997
Looptijd > 5 jaar 903.654 50.000 107.600 111.725 1.172.979

Schulden aan kredietinstellingen

De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 38,8 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’).

Schulden kapitaalmarktfinanciering

De rentevergoeding over de schulden aan kapitaalmarkttransacties is gebaseerd op het 6-maand euribortarief + gemiddelde opslag van 65,1 basispunt.

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende posten

De overige langlopende posten bestaan voor 136,8 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,5 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.