8 Kortlopende schulden

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2019 31-12-2018
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk 2.337 4.020
Vooruitontvangen Rijksbijdrage Theemswegtracé - 43.200
Schulden op deelnemingen 2.210 -
Handelscrediteuren 20.588 15.388
Investeringscrediteuren 20.686 32.078
Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren 10.626 15.516
Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren 2.989 15.276
Belastingen en sociale verzekeringen 7.212 8.811
Pensioenen 1.859 1.660
Vakantiegeld en vakantiedagen 4.786 5.734
Ontvangen reservation fees 1.813 1.813
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten 54.179 51.838
Overige schulden en overlopende passiva 71.083 58.785
TOTAAL 200.368 254.119

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert samen met het Rijk in het Theemswegtracé.Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. In 2016 heeft het Rijk een vooruitbetaling gedaan van 112,1 miljoen euro. Hiervan is in 2019 het laatste gedeelte (43,2 miljoen euro) toegerekend aan de activa in aanbouw, waardoor per eind 2019 geen vooruit ontvangen saldo meer resteert.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 31,8 miljoen euro. De stijging van de overige schulden en overlopende passiva wordt met name verklaard door vooruitontvangen investeringssubsidies (12,7 miljoen euro). Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.