11 Som der bedrijfsopbrengsten

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  2019 2018
Netto-omzet    
Zeehavengeld 290.188 288.071
Binnenhavengeld 14.148 14.332
Inkomsten uit contracten 365.538 373.766
Totaal netto-omzet 669.874 676.169
Overige bedrijfsopbrengsten 36.700 31.077
TOTAAL 706.574 707.246

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2018 gestegen door een positief prijseffect van de segmenten ruwe olie, minerale olie producten en containers. De goederenoverslag is licht gestegen met 0,2%. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gedaald doordat in 2018 een nagekomen opbrengst is verantwoord inzake een prijsherziening met terugwerkende kracht.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit: opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.