12 Lonen, salarissen en sociale lasten

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  2019 2018
Lonen en salarissen 93.373 91.224
Pensioenlasten/ voormalig personeel 20.983 13.171
Overige sociale lasten 12.240 11.982
Activering personeelslasten -11.978 -8.945
Overige personeelslasten 2.067 1.824
TOTAAL 116.685 109.256

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 12,0 miljoen euro (2018: 8,9 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

In de post pensioenlasten/ voormalig personeel is een eenmalige last opgenomen van 2,0 miljoen euro voor de reservering van de in dit jaar geïntroduceerde ouderen participatieregeling. In 2018 is in deze post een vrijval (bate) verwerkt van de voorziening ziektekosten na pensionering van 2,4 miljoen euro als gevolg van de invulling die is gegeven aan de eerder gemaakte CAO afspraken.