15 Financiële baten en lasten

Open for viewing

  2019 2018
Rentebaten langlopende vorderingen 3.773 270
Overige rentebaten 858 2.417
Totaal financiële baten 4.631 2.687
     
Rentelasten financieringen 47.551 47.591
Rentelasten - calculatorisch 832 961
Geactiveerde rente over materiële vaste activa - in aanbouw                                                              -3.664 -3.648
Overige rentelasten 1.644 1.617
Totaal financiële lasten 46.363 46.521
     
TOTAAL 41.732 43.834
(Bedragen x € 1.000)    

De stijging van de rentebaten langlopende vorderingen betreft de rente over de in 2018 verstrekte lening aan een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij van 75,3 miljoen euro voor de verwerving van de aandelen in de haven van Pecém in Brazilië. De daling van de overige rentebaten wordt met name veroorzaakt door lagere rentebaten op debiteurenvoorzieningen.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2019 is 1,36% (2018: 1,82%).