16 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2019 (-2,1 miljoen euro) bestaan ook uit latente belastingen (+23,8 miljoen euro) en acute belastingen (-25,9 miljoen euro). Op basis van tariefswijzigingen uit het belastingplan 2020, dat op 17 december 2019 is geformaliseerd, is de latentie in 2019 aangepast met +55,7 miljoen euro. De jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering bedraagt voor 2019 -31,9 miljoen euro. Per saldo resteert een latente belastingbate in 2019 van +23,8 miljoen euro. De acute belastingen betreft de acute vennootschapsbelasting over 2019 (-25,9 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2019 is een vennootschapsbelastingtarief van 25% toegepast.

Latente belastingen

Belastingen winst-en-verliesrekening

Open for viewing

Belastingen 2019
Latente belastingen  
Vrijval belastinglatentie 2019 -31.938
Dotatie latente belastingvordering overige bedrijfsmiddelen 64
Impact tariefswijziging latente belastingvordering 60.833
Impact tariefswijziging latente belastingverplichting -5.114
  23.845
Acute belastingen  
Acute vennootschapsbelasting 2019 -25.939
   
Totaal -2.094

(Bedragen x 1.000)

Open for viewing

De acute belastinglast van 2019 is als volgt opgebouwd:

Acute belastinglast 2019  
Grondslag acute belasting 103.805
Vennootschapsbelasting 25%
Subtotaal 25.951
Tarief correctie -12
TOTAAL 25.939
(Bedragen x € 1.000)  

Open for viewing

De effectieve belastingdruk betreft het resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen gedeeld door de belastingen (acute en latente belastingen). Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 0,9%.

Effective tax rate
Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen 230.640
Belastingen 2.094
Effectieve belastingdruk 0,9%

(bedragen x 1.000 euro)

Open for viewing

Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25% en de effectieve belastingdruk van 0,9% wordt als volgt verklaard:

Mutaties acute en latente belastingen 2019 %
Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen 230.640  
Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat 57.660 25,0%
Mutaties    
Investeringsaftrek -40 0,0%
Niet of beperkte aftrekbare posten 268 0,1%
Dotatie latente belastingvordering -64 0,0%
Impact tariefswijziging -55.719 -24,2%
Tarief correctie -12 0,0%
TOTAAL 2.094 0,9%
(Bedragen x € 1.000)