5.2 Winst-en-verliesrekening

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2019   2018  
Netto-omzet 11 669.874   676.169  
Overige bedrijfsopbrengsten 11 36.700   31.077  
Som der bedrijfsopbrengsten     706.574   707.246
Lonen, salarissen en sociale lasten 12 -116.685   -109.256  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 -153.394   -146.322  
Overige bedrijfslasten 13 -156.489   -158.584  
Som der bedrijfslasten     -426.568   -414.162
Bedrijfsresultaat     280.006  

293.084

Financiële baten en lasten 15   -41.732   -43.834
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     238.274   249.250
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 16   -2.094   961.178
Resultaat deelnemingen 17   2.680   4.895
Resultaat      238.860   1.215.323