Afkortingen en begrippen

Open for viewing

  Afkorting/Begrip Toelichting
A Aanvaringen Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten.
  AAC Asset Analytics Center
  ABP Algemeen Burgelijk Pensioenfonds
  Achterland De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven.
  ACM De Autoriteit Consument en Markt
  Additive Manufacturing Techniek om 3D objecten te produceren door het laag-voor-laag toevoegen van materiaal.
  AED Aanbieder van een essentiële dienst
  Agribulk Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen.
  AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  AIS Automatic Identification System
  APS Arbeidsparticipatie Senioren
  ATb Alteringssysteem Terrorismebestrijding
  AVG De Algemene Verordering Gegevensbescherming
  AWVN Algemene Werkgeversvereniging Nederland
B Barge Binnenvaartschip
  bbp Bruto binnenlands product
  Biomassa Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor energieopwekking.
  BLIS Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem
  BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
  BOZ Branche Organisatie Zeehavens
  Breakbulk  Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen. 
  BRG Bestaand Rotterdams Gebied
  Bulkgoed Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn massagoed of stortgoed. 
  Bunkeren  Innemen van brandstof of drinkwater bij schepen. 
C CO2 Koolstofdioxide
  CCUS Carbon Capture Utilisation and storage
  CEO  Chief Executive Officer. Algemeen directeur
  CER  Container Exchange Route 
  CFO  Chief Financial Officer. Financieel directeur
  CO2-afvang en -opslag  CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2, meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland.
  Congestie Opstopping van containerbinnenvaart met vertraging in de afhandeling van containers als gevolg.
  COO  Chief Operating Officer. Operationeel directeur 
  CoPI Commando Plaats Incident
  Corporate Governance Code  Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben.  
  COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
  CSR  Corporate Social Responsibility 
DBS  Digital Business Solutions, DBS richt zich op het verbeteren van de ketenefficiency en havenoperatie met digitale producten en diensten. 
  DCF Discounted Cash Flow
  DCMR Milieudienst Rijnmond  Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland. Werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond. 
  Deltalinqs  Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam. 
  DHMR  De Divisie Havenmeester. 
  Droge bulk- of massagoederen  Vaste goederen die in bulk worden vervoerd, zoals ertsen, steenkool en granen.
  DSI Dienst Speciale Interventies
E EBIT Earnings Before Interest and Tax. Maatstaf voor operationele inkomsten vóór aftrek van rente en belasting.
  EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operationele kasstroom.
  EBN Energie Beheer Nederland
  E-nose Meetinstrument ter identificatie van gevaarlijke gassen.
  Elektrolyse Elektroluse is een chemische reactie waarbij onder invloed van elektrische stroom samgenstelde stoffen worden ontleed
  EIB Europese Investeringsbank
  EIC Educatief Informatiecentrum
  ESI  Environmental Ship Index. Index die de milieuprestatie van schepen weergeeft over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2
  ESPO European Sea Ports Organisation
  Exploratieve aanpak Onderzoekende aanpak waarbij intuïtie wordt gecombineerd met een rationele analyse.
Feeder  Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen. 
  FEED Front End Engineering Design
  FERM  Initatief gericht op het delen van kennis en best practices tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity. 
  Footprint CO2  Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd. 
 G Gateway  Toegangspoort. 
  GRI  Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving. 
  GWW Grond Water Weg
Hamburg-Le Havre range  Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks. 
  HMNG Harbour Master Next Generation
  HaMIS  Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor scheepvaartbegeleiding. 
  Havenvisie-partners  Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk. 
  HbR Havenbedrijf Rotterdam
  HIC  Haven- en industriecomplex
  Hub  Mainport, middelpunt. 
  HVO Hydrotreated Vegetable Oil
IAM  Integraal Asset Management
  IIRC International Integrated Reporting Council
  IMO  International Maritime Organization
  IoT Internet of Things
  ISAE International Standard on Assurance Engagements
  ISO 14001 Internationale standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem.
  ISO 14064  Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen. 
  ISO 55001  Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor assetmanagement specificeert. 
  ISPS  International Ship and Port facility Security code 
  Iteratieve aanpak Herhalend proces waarbij het concept stapsgewijs wordt verbeterd.
Joint venture  Samenwerking tussen twee of meer ondernemingen. 
  JDA Joint development agreement
K KPI Kritieke prestatie-indicator
  KTO Klanttevredenheidsonderzoek
  KvK Kamer van Koophandel
  KRVE Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht
L Lidar Light Detection and Ranging of Laser Imaging
  LNG  Liquified Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm. 
  LdM Leiding door het Midden
M M4H Merwe-Vierhavens
  MEC Modular Energy Concept
  Modal shift  Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor. 
  Modal split  Verhouding tussen vervoer over weg, water en spoor. 
  MO  Medewerkersonderzoek. 
  Mton  Miljoen ton = Megaton. 
  MultiCore  Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie pijpleidingen. 
  MW Megawatt
  MZ Medezeggenschap
N Nat massagoed Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas.
  Nautisch ongeval  Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijna aanvaringen (near-miss situations). 
  NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
  NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
  NO2 Stikstofdioxide 
  NotPetya  Gijzelsoftware verantwoordelijk voor de problemen bij grote terminalbedrijven. 
  NGD Nautische gegarandeerde diepgang
  NGOs niet- of non-gouvernementele organisatie
  NRA Nautical Risk Assessment
  NSI  Nautische Safety Index
  NVKS Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
  NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Offshore  Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning van olie, wind en gas.  
  OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
  OR Ondernemingsraad
PCS  Port Community System 
  Petrochemie  Chemische nijverheid op basis van aardolie. 
  PKB Persoonlijk Keuze Budget
  PM10 Fijnstof
  PSO Port Security Officer
  Pyrolyse Proces waarbij materiaal wordt ontleed door het te verhitten
RAMLAB  Rotterdam Additive Manufacturing LAB 
  RAW  Rationalisatie en Automatisering Grond-, Weg-, en Wegenbouw
  RDM-terrein  Gebied binnen de Rotterdamse Stadshavens op de Heijplaat waar vroeger de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gevestigd was. 
  RES Regionale Energie Strategie
  RISI Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie
  ROAD  Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject 
  RoRo  Roll-on Roll-off. Vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden (bijv.
auto’s)
  RPA Robotic Process Automation
  RPF  Rotterdam Port Fund 
  RPH Rotterdam Polymer Hub
  RSC Rail Service Center
  RVB Rijksvastgoedbedrijf
  RvC  Raad van Commissarissen
  RWS Rijkswaterstraat
SBO  Stakeholderbetrokkenheidsonderzoek  
  SDG's  Sustainable Development Goals 
  (goederen)Segment  Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een goederensegment is droog massagoed
  Scheepsbewegingen  Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek
  Scheepsbezoek  Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven
  Scope 1-emissie  Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf
  Scope 2-emissie  Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt
  Scope 3-emissie  Overige indirecte CO2-emissie
  SEB Safety Evaluation Board
  SEI Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd. 
  Shortsea  Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist. 
  SIPC  Sohar Industrial Port Company
  SO2 Zwaveldioxide
  SOM  Strategisch Omgevingsmanagement 
  Stukgoed  Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen. 
  Supplychain  Logistieke keten
T TCFD Task Force on Climate-related Financial Disclosures
  TENT-T  Trans-Europese Netwerken voor Transport. Infrastructuur die over de landsgrenzen heen gaat (bijv. de Betuwelijn)
  TEU of Twenty-foot Equivalent Unit  Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter). 
  TLN  Transport en Logistiek Nederland
V VRR  De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
  Verlader  Partij die een lading wenst te laten vervoeren. 
  VGBA Verordening gedrag- en beroepsregels accountant
  VOG  Verklaring omtrent gedrag 
  VP Vondelingenplaat
  VPB Vennootschapsbelasting
  VRR Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
W WAAM Wire Arc Additive Manufacturing
  WACC Gewogen gemiddelde kosten van het vermogen.
  Wbni Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  We-nose Netwerk van E-noses.
  World Economic Forum  Onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven, politici, academici en andere leiders bij elkaar brengt voor dialoog en debat over verbetering van de toestand van de aarde. 
  WPCAP

World Ports Climate Action Program

  Wta

Wet toezicht accountantsorganisaties

  W2C Waste-to-Chemicals