Toelichting bij de KPI's

Energietransitie

Voortgang investeringsbeslissingen en energie-infrastructuur
Voortgang op mijlpalen, zoals financiële investeringsbeslissingen, voor projecten binnen het programma Energietransitie. Projecten binnen de scope van deze KPI zijn: Waste-to-Chemicals, Porthos/CCS en Leiding door het Midden (Warmtenetwerken). Vanwege de complexiteit en diversiteit van de projecten kiezen we ervoor om de voortgang kwalitatief te meten door middel van een stoplicht. Afhankelijk van de status van het project kennen we punten toe: 0 punten: project stopgezet, 1 punt: voortgang geboekt, maar de gestelde mijlpaal nog niet bereikt, 2 punten: mijlpaal gehaald. De projecten hebben dezelfde weging en de som bepaalt de kleur van het stoplicht:

 • Groen: score van 5 of 6 punten.
 • Oranje: score van 2,3,4 punten.
 • Rood: score van 0 of 1 punt.

We versmalden de scope van de KPI dit jaar om een betere focus te krijgen. Deze KPI meten we per kwartaal. Lees hier meer over Energietransitie.

Veiligheid haven en Havenbedrijf Rotterdam

Aantal major incidents nautisch
Een major incident is een significant scheepsongeval waarbij er:

 • Eén of meer betrokken schepen verloren zijn gegaan, afgezien van zeer kleine vaartuigen, zoals sloepen of jachten voor zover de schade beperkt blijft tot materiële schade en/of;
 • Eén of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen en/of;
 • Sprake is van grote financiële schade (schade minimaal één miljoen euro) en/of;
 • Ernstige schade aan het milieu is ontstaan, waaronder we langdurige schade aan het ecosysteem en/of directe ernstige schade voor de volksgezondheid verstaan, vervuiling die niet met eigen middelen is op te ruimen, mede afgemeten aan (inter)nationale media aandacht en opschaling tot regionaal of landelijk niveau en/of;
 • Sprake is van een algehele stremming van de haven langer dan 24 uur of een stremming van essentiële delen van de haven (over land en/of water) voor langer dan 48 uur en/of;
 • Sprake is van langdurige negatieve imagoschade.

Voorvallen (waaronder morsingen en scheepsongevallen) worden geconstateerd door de verkeersbegeleiding op vaartuigen. Deze worden geregistreerd in HaMIS en gekoppeld aan de scheepsinformatie (identificatie, positie, lading). Op basis van de registratie van de gevolgen bepaalt het systeem de classificatie van het incident.

Deze KPI meten we per kwartaal. Het gerapporteerde cijfer is over het gehele jaar.

Kwaliteit haveninfrastructuur

Kwaliteit haveninfrastructuur
We meten onze kwaliteit haveninfrastructuur aan de hand van de uitkomsten van de ISO certificering. Het Asset Management proces van het Havenbedrijf Rotterdam is gecertificeerd volgens ISO 55001. We willen continu verbeteren. Dit wordt onder andere gestimuleerd door continu het proces te blijven auditen, zowel intern als extern. Elk jaar laten we ons proces auditen door DNV-GL. Tijdens deze externe audit kan DNV-GL afwijkingen constateren t.o.v. de ISO norm elementen. Deze afwijkingen worden gecategoriseerd in drie categorieën:
o Major non-conformity
o Minor non-conformity
o Bevinding
Met een bevinding hoeft de organisatie niet iets te doen, met een non-conformity moet de organisatie wel iets doen. Wanneer niet effectief of snel genoeg gehandeld wordt bij het constateren van een Major non-conformity kan het certificaat ingetrokken worden. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert intern als norm bij de jaarlijkse externe audit:

 • Maximaal 2 Minor non-conformities
 • En 0 Major non-conformities

De uitkomst presenteren we middels een cijfer en die berekenen we als volgt:

Open for viewing

Minor

Major

Effect KPI

Toelichting

0 minors

0 majors

10

Elke minor, 1 punt aftrek

1 minor

0 majors

9

2 minors

0 majors

8

3 minors

0 majors

7

4 minors

0 majors

6

5 minors

0 majors

5

0 minors

1 major

7

Elke major, 3 punten aftrek

0 minors

2 majors

4

2 minors

1 major

5

Digitalisering

Dekkingspercentage Pronto in Rotterdam
Pronto is een applicatie voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners waarmee zij alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. Een terminal is aangesloten wanneer de gebruiker operationeel effectief is en de user(s) de voorwaarden hebben geaccepteerd. Er wordt gemeten op basis van overslag van voorgaand jaar.

Deze KPI meten we jaarlijks.

Aantal railservice providers operationeel in 'OnTrack'
Het aantal railservice providers dat is aangesloten op 'OnTrack'. Aangesloten betekent dat er een technische connectie is gemaakt voor data uitwisseling tussen 'OnTrack' en het systeem van de terminal/vervoerder. 'OnTrack' is een applicatie die inzicht geeft in de status van treinen en in het laad- en losproces. Railservice provider: Een railservice provider is een organisatie die service levert op het gebied van rail. Dit kan een terminalorganisatie zijn, die treinen lost- en/of laadt, een vervoerder die de trein rijdt of een inframanager of een railoperator die vervoer van A naar B regelt.

Deze KPI meten we jaarlijks in de laatste 3 weken van december waarbij de service providers meetellen die 2 van de 3 weken hebben ingelogd.

Ontwikkeling van nieuwe markten (Diversificatie)

Uitgegeven terreinen nieuwe markten (ha)
Investeringsbeslissingen die hebben geleid tot het aantal uitgegeven hectaren voor nieuwe markten. Nieuwe markten worden door het Havenbedrijf Rotterdam gedefinieerd als ketens waarin hij nog niet actief was op het moment van het opstellen van de ondernemingsstrategie (in 2015).

Deze KPI meten we per kwartaal.

Goed werkgeverschap

% Betrokken en bevlogen medewerkers
Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk dat ze doen (het 'I love my job' effect). Het werk levert ze energie op en ze dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om hun werk en zichzelf te verbeteren. Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie (het 'I love my company' effect). Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen graag bij om de organisatie te verbeteren. Medewerkers die op beide indicatoren boven een 4 scoren worden meegenomen in de indicator.

Het medewerkersonderzoek vindt twee keer per jaar verplicht plaats en nog eens twee keer per jaar vrijwillig. De meting die we rapporteren in ons jaarverslag is het laatst gehouden medewerkersonderzoek van november 2019.

Achterlandnetwerken en bereikbaarheid

Aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden
Het aantal terminals in het achterland waarop spoordiensten werden aangeboden die zijn gepubliceerd in Navigate. Navigate is het portaal waarmee het Havenbedrijf Rotterdam klanten informeert over onder andere het aantal beschikbare verbindingen. Deze applicatie wordt gevoed door data die wordt aangeleverd door Ecorys.

We introduceerden deze KPI in 2019. De nulmeting vond plaats eind 2019. De gerapporteerde stand is de stand per jaareinde.

Gezonde omgeving

Reputatie veiligheid bij omwonenden
Uitkomst van het reputatieonderzoek bij omwonenden rondom het onderwerp veiligheid. We voeren het reputatieonderzoek, waar veiligheid onder omwonenden een onderdeel van is, elke twee jaar uit sinds 2015. Het laatst gehouden reputatieonderzoek was in 2019. Deze indicator namen we in 2019 voor het eerst op als KPI.

Deze KPI meten we om de twee jaar.

Jaargemiddelde NO2-concentratie
De concentratie van NO2 door DCMR- en RIVM-meetstations gemeten. DCMR rapporteert jaarlijks over de luchtkwaliteit. Deze informatie is openbaar beschikbaar op hun website. De actuele score betreft het stadsachtergrond gemiddelde dat is gebaseerd op de jaargemiddelde concentraties die door de meetstations Schiedam, Hoogvliet, Maassluis en Zwartewaalstraat worden gemeten. We introduceerden deze KPI in 2019.

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

Safety and Environmental Index (SEI)
De Safety and Environmental Index meet de mate van naleving van de (zee)scheepvaartregels op het gebied van veiligheid en milieu. Dat gebeurt op basis van de bevindingen tijdens inspecties aan boord van schepen en de systematische controle van de mate waarin rederijen en agenturen hun wettelijke administratieve meldplichten naleven. De meetgebieden waaruit de SEI is opgebouwd, zijn transportveiligheid, haven-milieuveiligheid, maritieme milieuveiligheid en het kwaliteitsniveau van meldingen gevaarlijke stoffen. Tijdens de inspecties worden, aan de hand van wet en regelgeving, operationele instructies en inspectors judgement bijzonderheden vastgelegd bij het betreffende schip in HaMIS op een inspectiechecklist. Met deze ruwe inspectiedata, inclusief herinspecties, wordt vervolgens de SEI berekend.

Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Het gerapporteerde cijfer is over het gehele jaar.

Nautische Safety Index (NSI)
De NSI is een indicator die de veiligheid in de Rotterdamse haven uitdrukt in een cijfer. Hierbij worden de significante scheepsongevallen en daadwerkelijke aanvaringen afgezet tegen het aantal scheepsbezoeken. Een nautisch ongeval wordt beschouwd als significant indien één of meer van de volgende factoren voorkomen: dodelijke of zwaargewonde slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, lading- of milieuschade of als er een volledige stremming is geweest van één uur of meer. Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Elk ongeval wordt geclassificeerd naar ernst. De definities die worden gevolgd, stammen uit de ‘Code for the investigation of Marine Casualties and Incidents IMO RESOLUTION A.849(20) aangenomen op 27 November 1997’.

Iedere maand berekenen we een score over de ongevallen en voorvallen van de laatste twaalf maanden. Dit om mogelijke seizoensinvloeden te elimineren. De categorisering van de ongevallen wordt getoetst door een commissie met hierin ook twee externe adviseurs.

Kennis en innovatie

Aantal start-ups dat het PortXL programma heeft doorlopen
Het aantal nieuwe start-ups (zelfstandige rechtspersoon) dat het programma van PortXL (acceleration track) heeft doorlopen. We pasten de definitie van de KPI dit jaar aan waardoor de vestigingslocatie niet meer relevant is. Start-ups die zich in het buitenland vestigen, worden hierdoor ook meegenomen in de scope.

Deze KPI meten we één keer per jaar op basis van het aantal start-ups dat het PortXL programma doorloopt.

Aantal scale-ups dat het PortXL programma heeft doorlopen
Het aantal scale-ups (een bestaand bedrijf met een ready to use product/dienst) dat het programma van PortXL (business track) heeft doorlopen.

Deze KPI meten we één keer per jaar op basis van het aantal scale-ups dat het PortXL programma doorloopt.